Rezerwaty

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat przyrody „Buczyna”
Obszar położony w kompleksie leśnym na wschód od Bobolic. Jest fragmentem drzewostanu bukowego z licznymi pomnikowymi okazami drzew. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym na terenie rezerwatu jest zespół kwaśnej buczyny niżowej z przestojami dorodnych buków zwyczajnych i nieznaczną domieszką dębów bezszypułkowych. Najstarsze rosnące tu buki liczą od 120 do 150 lat i osiągają w pierścienicy do 285 cm. Jest to naturalny las odnawiający się z samosiewów. Na terenie rezerwatu występują min. takie gatunki roślin, jak: mrzanka wonna, konwalia majowa, kruszyna pospolita.

Rezerwat przyrody „Jezioro Szare”
Jezioro lobeliowe z lobelią jeziorną, poryblinem jeziornym i brzeżycą jednokwiatową, którego krystalicznie czysta woda jest zaliczana do wód o największej przeźroczystości na Pomorzu. Na przyległych do jeziora mszarach licznie rośnie rosiczka okrągłolistna i długolistna jak również występuje bagno zwyczajne, bagnica torfowa i borówka bagienna. Obiekt o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

Rezerwat przyrody „Jezioro Piekiełko”
Rezerwat o przepięknych walorach krajobrazowo przyrodniczych, położony w rynnie jeziornej, przebiegającej prostopadle do rynny jezior pniewskich, wśród lasu bukowego mieszanego, poratającego strome zbocza. Jest to jezioro o mało urozmaiconej linii brzegowej, piaszczystych brzegach ze słabo rozwiniętą, piaszczystą ławicą przybrzeżną. Występują tu interesujące elementy flory w rezerwacie: brzeżyca jednokwiatowa, elisma wodna, jeżógłówka pokrewna, nadwodnik naprzeciwlistny, poryblin jeziorny, rdestnica błyszcząca, lobelia jeziorna, wywłócznik skrętoległy.

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Rzeki Chociel” – położony powyżej Bobolic w strefie źródliskowej rzeki Chocieli. Swoim obszarem obejmuje dolinę Chocieli o powierzchni 72,50 ha  z różnorodnymi zbiorowiskami bagiennymi i łąkowymi, w obrębie której występuje pełnik europejski oraz dwa inne gatunki chronione – wawrzynek wilczełyko i podkolan biały